Privacyverklaring

Stichting Podium Plus Westelijke Mijnstreek  (Afgekort 'STiPP')

 

Wie zijn wij en wat doen wij? 

 

STiPP is een stichting die algemene activiteiten organiseert en in het bijzonder muziekbeoefening. 

We doen dit met een bestuur, docenten en een aantal vrijwilligers . 

We zijn werkzaam in de Westelijke  Mijnstreek . 

Alle deelnemers en vrijwilligers van STiPP mogen erop vertrouwen dat STiPP de verantwoordelijkheid neemt om hun privacy te beschermen. 

 

We hanteren daarbij drie uitgangspunten. 

1) STiPP gaat zorgvuldig om met de gegevens waarover we beschikken. 

STiPP beschermt de gegevens die deelnemers en vrijwilligers aan ons toevertrouwen. 

We nemen de beveiliging van gegevens serieus en werken intern samen om dit te realiseren. We houden ons aan de privacywetgeving die in Nederland en in Europees verband geldt: dit betreft de AVG, die op 25 mei 2018 in werking is getreden. We volgen de ontwikkelingen op dit vlak en vertalen die door naar eigen beleid. We verzamelen alleen gegevens die hoogstnoodzakelijk zijn voor een goede bedrijfsuitoefening. We verkopen persoonlijke gegevens nooit door aan derden. 

 

2) We gebruiken persoonsinformatie alleen voor onze activiteiten.

STiPP biedt activiteiten  aan in de meest ruime zin van het woord. We hebben bepaalde gegevens van deelnemers en vrijwilligers  nodig om deze diensten adequaat, zorgvuldig en verantwoordelijk te kunnen invullen. 

 

3) We maken inzichtelijk welke persoonlijke gegevens voor welke doeleinden we verzamelen. 

Op verzoek kunnen deelnemers  en vrijwilligers  zien welke informatie we gebruiken en waarvoor. Waar mogelijk bieden we inzicht in de gegevens die we voor afzonderlijke gebruikers of projecten verzamelen en communiceren we het doel van de informatie. Welke gegevens verwerken we? 

STiPP verwerkt alleen niet-gevoelige persoonsgegevens van deelnemers en cursisten:

* Voor- en achternaam 

* Adres 

* Woonplaats 

* Geboortedatum

Telefoonnummer 

* E-mailadres 

* Inschrijfdatum 

* Foto’s, video’s van activiteiten 

 

Wat betekent ‘verwerken’? 

Verwerken houdt in: 

o Verzamelen 

o Vastleggen 

o Ordenen
o Bewaren
o Bijwerken

o Wijzigen 

o Opvragen
o Raadplegen
o Gebruiken
o Verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige    andere vorm van      terbeschikkingstelling 

o Met elkaar in verband brengen 

o Uitwissen
o Vernietigen 

 

Waarom verwerken wij gegevens?
Het verwerken van gegevens is nodig om onze activiteiten te kunnen uitvoeren. Dit doel is een van de uitzonderingenop de basisregel ‘dat er toestemming nodig is van betrokkenen voor de verwerking’. Voor alle gegevens die niet direct nodig zijn om onze diensten uit te kunnen oefenen vraagt STiPP expliciete toestemming. 

 

Wie kan er bij mijn gegevens? 

Alleen vooraf bepaalde personen hebben toegang tot persoonsgegevens 

o De bestuursleden die de gegevens hebben verzameld                                                                 

o De vrijwilligers  die betrokken zijn bij de activiteiten en die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de activiteit
 

Welke rechten op mijn eigen privacy heb ik? 

Aangezien het om úw gegevens gaat heeft u de volgende – in de AVG wet vastgelegde – rechten en STiPP de volgende verplichting: 

o Recht tot inzage en een afschrift van de opgenomen persoonsgegevens.

o Recht op aanvulling en correctie of verwijdering van persoonsgegevens die onjuist zijn, onvolledig zijn, niet relevant zijn of strijdig zijn met een wettelijk voorschrift. 

o Recht op dataportabiliteit; op basis van dit recht kunt u uw gegevens gemakkelijk verkrijgen om deze vervolgens te kunnen (laten) doorgeven aan een andere organisatie als u dat aangeeft. 

 

Hoe lang bewaren wij gegevens? 

STiPP bewaart gegevens zo lang als wettelijk verplicht is of afgesproken is met u. Gegevens die niet meer bewaard hoeven te worden, verwijderen we binnen 3 maanden. 

 

Beroepsgeheim en geheimhouding.

Voor alle bestuursleden en vrijwilligers van STiPP geldt geheimhouding. 

 

Waar kan ik terecht met privacy gerelateerde klachten? 

Als u vindt dat de regels van deze privacy verklaring niet worden nageleefd kunt u een klacht indienen. U kunt de klacht direct bij de secretaris van het bestuur neerleggen. De Secretaris zal er voor zorgen dat uw klacht binnen 3 werkdagen bevestigd en binnen 3 weken door het bestuur behandeld wordt. 

 

Bescherming in de praktijk.

In de praktijk zijn er ontzettend veel privacy-situaties te bedenken. Hiervoor hebben wij praktijkregels bedacht, denk hierbij aan: 

o Het verplicht afsluiten van dossierkasten door onze vrijwilligers ;
o Elektronische deelnemers- of vrijwilligers dossiers staan niet onbewaakt open op een pc-scherm 

o Computers zijn vergrendeld als bestuursleden/vrijwilligers  weg zijn van de werkplek. 

 

Meldplicht datalekken. 

Deze meldplicht houdt in dat wij melding moeten doen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zodra zich een ernstig datalek voordoet. Bij een datalek is er sprake van inbreuk op de beveiliging waardoor persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. 

 

Is er een aparte functionaris die mijn gegevens beschermd? 

Door de directie van STiPP is besloten geen aparte functionaris voor gegevensbescherming in het leven te roepen. De verantwoordelijkheid voor de AVG ligt bij het bestuur. 

 

Verantwoordingsplicht.

Onder de AVG geldt de verantwoordingsplicht. Dit betekent onder meer dat wij moeten kunnen aantonen voldoende beveiligingsmaatregelen te hebben genomen voor de verwerking van de persoonsgegevens. 

 

Hebben wij de juiste maatregelen genomen? 

Onze bestuursbesluit voorziet in een evaluatie; de eerste is over 1 jaar, in de loop van de maand mei 2020. STiPP toetst jaarlijks of wij de juiste privacymaatregelen hebben genomen. Dit beoordelen wij vooral in de praktijk.

 

Vragen? 

Met vragen kunt u terecht bij de secretaris van het bestuur  .
 

© 2023 by Darren & Alice. Proudly created with Wix.com